Nórske fondy pre Nitriansky hrad

Názov projektu:


„Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane jeho častí“

na realizáciu v rámci programu

„Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“

spolufinancovaného

z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Správca programu:

Úrad vlády Slovenskej republiky

Prijímateľ:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

Dátum vydania rozhodnutia o schválení Projektu: 20.02.2015 Plánovaný termín ukončenia Projektu: 30.04.2016

Partneri projektu:

Castellum, n.o.