Events

Dates of Events

1 April Beginning of the Summer Tourist Season

Since April to the end of October the castle will open its gates to visitors. The Diocese Museum and the Casemates are open daily, except Monday. The cathedral is open daily as well. The castle is a great place for school field trips and excursions since it expositions supplement the history, geography, and Slovak literature curriculum in an attractive manner. From April to May the castle is bustling with school groups learning more about its history. We recommend that school children go through each exposition thoroughly and learn about each important artefact in detail. It is, therefore, advisable to use the services of our guides. For younger school children, there is the Searching for the Lost Treasure of the Nitra Princes program, brought to you by NGUIDE. More than 3,000 children have already participated in this playful history tour covering the castle and the Upper City. During the summer many interesting events, including evening mystical film screenings in the Gothic ditch, are be offered to you at the Nitra Castle.

13 April 2014 A Concert in the St. Emeram Cathedral

A Concert in the St. Emeram Cathedral

Arvo Pärt: Stabat Mater

A cathedral concert before Easter has grown into a tradition. The concert takes place in the upper navel, which has great acoustics. Musical works that resonate with the Easter mystery are performed by world-renowned ensembles and singers. The concert is free of charge.

17 – 21 April 2014 Easter in the Cathedral

During Easter, the entrance to the castle is free of charge. Since Easter at the castle has a unique atmosphere, we welcome all to the cathedral where Easter celebrations will take place.

1.2.3. máj 2014 – Študentské filmové večery vždy o 20:30 hod

Májové študentské filmové večery v Gotickej priekope v rámci Nitrianskych univezitných dní

Chystáme pre Vás prvý ročník májových filmových večerov, ktoré sú svojim programom a obsahom zamerané najmä na študentského diváka. Hrad sa po prvý krát zapája do slávenia Nitrianskych univezitných dní, letné open air kino ožije filmovými snímkami, ktoré vyberú študenti katedry kulturológie pre svojich univerzitných spolužiakov. Presný program zverejníme čoskoro.

 

Dlhodobé udalosti

Apríl 2014 – Končí sa rekonštrukcia interiéru katedrály v Nitre

Končí sa rekonštrukcia interiéru katedrály

Umeleckí reštaurátori v týchto dňoch finišujú s prácami na interiéri Katedrály – Baziliky svätého Emeráma v Nitre. Pracujú na východnej strane dolnej lode chrámu zhodnotením nálezov, najmä fresky zo 14. storočia, ktoré budú v barokovom výraze analytickou formou v rámci analytických sond verejnosti trvalo prezentované.  Vedúci reštaurátorského tímu Vladimír Plekanec  prezradil, že čo sa týka fresky, teraz sa zbavujú „deštrukcií spôsobených ukotvením oltára, lebo oltár (…) preniesli. Freska, ako je známe, bola prekrytá kamenným oltárom Snímania z kríža, no a zostali tam také úbytky, ktoré teraz eliminujeme retušou, sceľujeme do takého jedného harmonizujúceho výrazu“.

rekonstrukcia

Nález fresky bol nečakaný. Spôsobil, že reštaurátori si pobyt v katedrálnom chráme o rok predĺžili. „Je to mimoriadny nález, mimoriadna freska, doteraz ju nevieme zaradiť do kontextu európskeho vývoja stredovekého nástenného maliarstva. Má svoje špecifiká, no a v konečnom dôsledku len obohatí tú bohatú produkciu stredovekého nástenného maliarstva na Slovensku. Zatiaľ teda po tej umelecko-historickej stránke taká odborná analýza ešte nie je ukončená, ale evidentne sa jedná o talianske, južné vplyvy, ktoré sú tu premietnuté do tejto nádhery“, povedal Vladimír Plekanec.

Návštevník tohto sakrálneho priestoru si všimne aj voľnú plochu pod freskou. Podľa slov Vladimíra Plekanca, bol tam pravdepodobne „nejaký oltár, ktorý sa odstránil a zostala tam bezprizorná plocha, ktorá má však svoje historické opodstatnenie. Je tam plánovaný nejaký obetný stôl a tým bude to dielo uzatvorené“, povedal umelecký reštaurátor. V dolnej lodi sa tiež objavili sedílie. Správca katedrály a riaditeľ kancelárie Biskupského úradu Mons. Štefan Vallo vyjadril nádej, že budú spolu  s pozostatkami gotickej podlahy trvalo sprístupnené očiam verejnosti. No ako táto prezentácia bude vyzerať v konečnej podobe ešte nie je známe.

Interiér katedrály bol podľa odborníkov po stabilizačnej stránke zanedbaný. Úlohou reštaurátorov bolo stabilizovať toto dielo po hmotnej stránke a následne sa vysporiadať aj s estetickou stránkou, eliminovaním rôznych deštrukcií, ktoré na dielo pôsobia disharmonicky. Vedúci tímu reštaurátorov podčiarkuje, že v neposlednom rade aj správca pamiatky musí priložiť ruku k dielu a musí zabezpečovať tú pamiatku pred rôznymi nečakanými vplyvmi. Hlavne poveternostné podmienky sa môžu veľmi neblaho premietnuť do toho stavu. Práca reštaurátorov doslova predĺžila pamiatke život ďaleko do budúcnosti.

Problémy spôsobujú priesaky dažďovej vody, ktoré zdeštruovali severnú stenu katedrály. Tento stav sa bude v blízkej budúcnosti riešiť.

Počas rekonštrukcie interiéru katedrály sa zmenilo aj presbytérium chrámu. Mons. Štefan Vallo pripomenul, že v jeho priestoroch pribudlo liturgické zariadenie, ktoré bolo predtým dočasné, drevené. “Teraz máme mramorový nový oltár a ambonu. Jeden rad štalumov sa vypustil a celé presbytérium sa viac otvorilo“, povedal.

Reštaurátori ukončia práce pred Veľkou nocou. „Doslova a do písmena už bude po nás aj pozametané. Aspoň máme taký predpoklad“, povedal Vladimír Plekanec. Slávnostné prezentovanie ukončenej rekonštrukcie interiéru katedrály sa uskutoční pravdepodobne až po dokončení spomínaných prác na severnej stene.

Ešte dodajme, že na čelnej stene katedrály je lešenie, a to kvôli prebiehajúcim prácam na terase, nachádzajúcej sa na veži chrámu. Reštaurátori tento priestor nielen opravujú, ale robia ho aj bezpečnejším pre možné malé skupiny návštevníkov, ktoré sa – s kompetentným sprievodcom – aj do týchto priestorov budú môcť dostať. „Lešenie bude využité aj na práce súvisiace s obnovou fasády biskupskej katedrály“, povedal v rozhovore pre Televíziu LUX správca katedrály Mons. Štefan Vallo.

Apríl – Október 2014 Výstava v Gotickej priekope

PREMENY NITRIANSKEHO HRADU
„O premene kultúrnej pamiatky od čias, keď prešla zo správy štátu pod správu biskupstva“

Výstava zobrazuje kontrast podoby národnej kultúrnej pamiatky počas deväťdesiatych rokov 20. storočia so stavom dnešných dní. Po roku 1989 bol hrad v reštitúcii vrátený biskupstvu v Nitre. Vráteniu predchádzala štyridsaťročná éra komunizmu, počas ktorej sídlilo v areáli hradu niekoľko inštitúcií, medzi ktoré patrili aj Archeologický ústav SAV, Pamiatkový úrad, a časť hradného paláca vyčlenili k užívaniu nitrianskemu biskupovi.
Archívne fotografie dokumentujú stav budov a jednotlivých objektov krátko po roku 1989; poukazujú na starostlivosť o túto pamiatku počas tzv. vlády ľudu. Po zmene režimu bol hrad postupne obnovovaný a reštaurovaný. Zásadnejšie opravy boli uskutočnené najmä počas posledných desiatich rokov. V roku 2006 boli verejnosti sprístupnené kazematy v juhovýchodnom bastióne opevnenia. V roku 2007 bola otvorená prvá časť Diecézneho múzea s expozíciou „Keď písmo prehovorí“, v roku 2008 sa rozrástlo o klenotnicu. Obe expozície sú umiestnené v zrekonštruovanej budove zo 17. storočia, ktorá nachádza sa na nádvorí hradu. Od roku 2006 prebieha reštaurovanie výzdoby Katedrály – Baziliky sv. Emeráma v Nitre spojené s viacerými objavmi, ktoré boli tiež reštaurované a zachované pre ďalšie generácie. V roku 2011 bola sprístupnená časť hradných záhrad a prebehla rekonštrukcia Gotickej priekopy, kde bol zriadený amfiteáter. V tom istom roku sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia vstupného mostu do hradu, došlo k osadeniu sôch, ktoré na moste roky chýbali. V roku 2011 bol reštaurovaný vnútorný portál s erbom biskupa Zachariáša Mošóciho a o rok neskôr bol rovnako zreštaurovaný vonkajší vstupný portál s erbom biskupa Tomáša Pálfiho. Obnovený bol tiež mariánsky morový stĺp, tzv. Vazulova veža a opevnenie hradu.
Takmer 85 % finančných prostriedkov preinvestovaných pri oprave nitrianskeho hradu poskytlo biskupstvo. Mesto Nitra sa významne pričinilo o komplexnú obnovu vstupného mosta a Ministerstvo Kultúry SR prispelo v rokoch 2007-2009 na opravu Katedrálneho chrámu. Gotická priekopa bola obnovená s výraznou pomocou spoločnosti Vendastav.
Chceme Vám poďakovať, že aj Vy ste svojou návštevou prispeli k obnove nitrianskeho hradu.
Na tvorbe výstavy sa podieľali:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Castellum, n.o.
NOCR – Nitrianska organizácia cestovného ruchu

 

Reconstructions Under Way

2013 – 2014 Cella Castellum: reconstruction of the oldest cellar in Nitra

Currently a reconstruction of a cellar under the episcopal palace is under way. As archeological evidence has it, it is the oldest cellar in the city of Nitra, possibly dating back to the early 13th century. The bishopric plans to open a café and a wine bar offering regional wines. The reconstruction is to be finished in September.

 

2013 – 2014 Restoration of pathways leading from the Castle Hill to the Sihoť Park

 

Recent Reconstructions

2013: Cathedral tower balustrade

2012: Baroque castle entry gate of the 1673 Pálffy fortification

2011 Renaissance castle entry gate commissioned by Bishop Zakariás Mossóczy (1582 – 1586)

2011 Gothic ditch and castle gardens