Diecézne múzeum

Diecézne múzeum

V mesiaci október máte možnosť navštíviť diecézne múzeum od utorku do nedele v čase od 10:00-18:00.

Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva sa nachádza v centre nádvoria Nitrianskeho hradu. Je prvým diecéznym múzeom na Slovensku. Dňa 5. júla 2007 v deň sviatku sv. Cyrila a Metoda bola po zložitom období príprav otvorená jeho prvá časť – dlhodobá expozícia literárnych pamiatok úzko spätých s počiatkami kresťanstva na našom území, pomenovaná bola príznačne – Keď písmo prehovorí. Múzeum je od roku 2008 koncipované do dvoch častí, kedy bolo rozšírené o klenotnicu. Druhá časť expozície je pomenovaná Skvosty Katedrály – baziliky Svätého Emeráma a vystavujú sa v nej prevažne predmety z liturgického inštrumentária katedrály, najmä starobylé kalichy a  monštrancie.

kalich

Kalich Udalrica de Buda, kanonika Alby Julie
vyrobený v rokoch 1504 – 1523.

Za jeho prítomnosť v inštrumentáriu  katedrály sv. Emeráma možno vďačiť Pavlovi Abstemia Bornemisovi, ktorý ho testamentom odkázal katedrále. Vďaka výnimočnému umeleckému stvárneniu možno sledovať bohatú históriu tohto kalicha.  Šesť výsečí nohy kalicha, členených ažúrovaním, filigránom a jemnými retiazkami, zdobí vyrezávaný a tepaný listový ornament s viničom. Objavuje sa aj na vypuklinách nodu a koša kupy. Vo výzdobe je použitá i technika striedavo točeného drôtu, filigrán a tepané aplikácie v tvare okrídlených hláv cherubov. Avšak skutočne neobyčajná je tá časť výzdoby, ktorú tvorí 18 zlatých mincí usporiadaných v troch radoch vždy po šestici. Spomedzi mincí je 15 rímskych aureov a solidov z 1. – 5. storočia, 2 byzantské mince zo 6. storočia a jedna dácka minca z prvého storočia pred Kristom. Odborníci podľa posledných troch mincí ako pôvod kalicha určujú  Sedmohradsko. Na kalichu uvedený monogram V(dalricus) C(ustos) umožňuje identifikovať objednávateľa. Udalric de Buda (presnejšie Udalrico Custos de Buda) bol kanonikom kapituly Alby Julie od roku 1504 až do smrti v roku 1523. Tam sa aj po prvýkrát spomína tento kalich, bolo to presne v roku 1531, ďalšia zmienky o ňom už pochádza z Nitry. Pred plienením protestantských vojsk Štefana Bočkaja bol na čas ukrytý vo Viedni a do Nitry vrátený  v roku 1606 za biskupa Františka Forgáča. Mince, ktoré boli použité vo výzdobe boli spoľahlivo identifikované. Uľahčujú to panovnícke portréty, ktoré sú obrátené na líce. Identifikujeme tak napr. aureusy z čias cisárov Hadriána (Rím, 118), Vespasiana (Lugdunum, 70/71)  Faustina (Rím 141/161), ale aj dva z doby Nera (54/68). Solidy možno presne datovať napríklad do čias Honoria (395/423) či Theodosia II. (408/450).

foto_evanjeliar_text_72dpi

Nitriansky evanjeliár, okolo r. 1083

Dokladom latinského písomníctva je najstaršia zachovaná rukopisná kniha na území Slovenska aj celého bývalého Uhorska – Nitriansky evanjeliár. Tento prekrásne iluminovaný kódex obsahuje 50 pergamenových fólií s karolínskou minuskulou napísanými výňatkami z evanjelií. Fólie boli vložené do hrubých drevených dosiek. Predná bola v 1. polovici 14. stor. ozdobená pozláteným strieborným reliéfom, patriacim k najvzácnejším gotickým kovovým plastikám na Slovensku. Predstavuje ukrižovanie Krista s postavami Panny Márie a apoštola Jána. V spodnej časti reliéfu sa nachádza relikviár v podobe dvojramenného kríža poukazujúceho na byzantský liturgický vplyv. Miestom vzniku tohto literárneho skvostu je pravdepodobne  skriptórium benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku a možno ho datovať do okolia roku 1083.